PODZEMNA PARKIRNA HIŠA NA KONGRESNEM TRGU V LJUBLJANI

Koncem osemdesetih let  je naše podjetje IZTR , pod vodstvom arhitekta Jožeta Koželja izdelalo prve načrte za podzemno  garažo pod Kongresnim trgom, ki je segala štiri etaže pod zemljo z uvozno klančino v podaljšku Šubičeve ulice, vendar do realizacije ni prišlo.  
Na povabilo Mestne občine Ljubljana smo leta 2000 izdelali idejno zasnovo podzemne garaže, ki jo je naredil naš arhitekt Andrej Kalamar in je bila že zasnovana po principu polža, z uvozom in uvozom na Slovensko cesto.
Ponovno so se aktivnosti v zvezi z gradnjo pričele v letu 2006, ko smo pripravili novo idejno zasnovo, kot osnovo za spremembo prostorskega akta.
Leta 2007, pa je padla odločitev na MOL, da se pripravi projektna dokumentacija in prične gradnja predmetne podzemne parkirne hiše s petimi podzemnimi etažami in uvozom/izvozom v podaljšku Šubičeve ulice, oz.na ulici Kongresni trg.

 
Garažna hiša je zgrajena pod ploščadjo trga in to v gabaritu ploščadi. V tlorisu meri 147 krat 28 metrov in sega pet etaž v globino.
Uvozno/izvozna klančina je speljana v podaljšku Šubičeve ceste oziroma vzdolž ulice Kongresni trg nasproti Kazine in se v prečni smeri pod parkom Zvezda navezuje na  podzemno garažno hišo, ki je locirana pod tlakovanim delom Kongresnega trga.
Vhodi v garaže so trije. Eden je iz osredja parka, drugi je ob Slovenski cesti – pri Bukvarni, tretji je pred Filharmonijo.
 
Sama gradnja je bila zaradi globine in neposredne bližine objektov največjega kulturnega pomena, kot so Uršulinska cerkev, Univerza, Filharmonija in niz hiš na južni strani trga, velik gradbeno tehnični podvig.
Višina podtalnice namreč sega do polovice četrte etaže, kar pomeni, da je tretjina zgradbe stalno pod vodo zato je bilo potrebno doseči popolno vodotesnost konstrukcije.
Še večji problem je predstavljala zaščita gradbene jame. Preprečiti smo morali kakršnokoli pomikanje ali posedanje robnih zgradb. Ker zaradi geomehanskih razmer ni bilo mogoče zagotoviti sidranja zaščite gradbene jame v okoliški teren, smo se odločili za princip izvedbe z notranjim razpiranjem, od zgoraj navzdol ali od strehe do temeljev.
Najprej smo izvedli vodoneprepustni zaščitni obod, t.im.diafragmo debeline 65cm, ki poteka zvezno okoli objekta in sega do globine več kot 22 metrov. Nato se je po rudarski metodi spodkopavala etaža za etažo, vse do temeljne plošče. Ta je bila izvedena zadnja in to na globini 18 metrov pod nivojem trga. Temeljna plošča je debela en meter, druge plošče pa so debeline 35 centimetrov. Gre za princip bele kadi, ki pomeni izvedbo obodne konstrukcije z vodotesnim betonom in specialnim načinom vgrajevanja betona.
Upoštevali smo tudi konfiguracijo terena tako, da je prometna ureditev garaže izvedena po principu polža. Ploščad Kongresnega trga je namreč v nagibu in  pada za celo etažo v vzdolžni smeri.
Končne meritve objekta so pokazale, da je podzemni objekt stabilen, da praktično ni prišlo do pomikov objekta in/ali posledično do pomikov sosednjih obstoječih objektov. To potrjuje, da je bila izbrana tehnologija gradnje pravilna in upravičena.

V novi garažni hiši je 720 parkirnih mest nadstandardnih dimenzij, kar omogoča enostavno in varno parkiranje. Od tega jih je skoraj polovica namenjena okoliškim prebivalcem kot nadomestilo za izgubljene parkirne površine na prostem. 
Dosežen je bil zastavljeni cilj, da se avtomobili umaknejo pod zemljo in se Kongresni trg ponovno vrne prebivalcem in obiskovalcem mesta.

Načrte arhitekture in zasnovo tehnologije, smo pod vodstvom arhitekta Gregorja Riharja in ob sodelavi absolventa arhitekture Aleša Gantarja izdelali v našem projektivnem podjetju IZTR v Ljubljani.
Za načrte gradbenih konstrukcij je odgovoren profesor Vukašin Ačanski,  s sodelavcem Markom Živcem iz podjetja Gradis Biro za projektiranje Maribor.
Načrte električnih inštalacij je izdelala Suzana Pavlić s sodelavcem Damjanom Mršičem iz podjetja Eurolux iz Ljubljane, načrte strojnih inštalacij pa je izdelal Samo Štrukelj s sodelavcem Markom Peganom iz podjetja Pinns in Nove Gorice.

Glavni izvajalec je bil GRADIS SkupinaG d.d. iz Ljubljane, podizvajalec za betonsko konstrukcijo podjetje SWIETELSKY iz Budimpešte, strojne inštalacije je izvajalo podjetje Vodi Gorica d.o.o., iz Nove Gorice, električne inštalacije pa podjetje EUROLUX d.o.o. iz Ljubljane.

V Ljubljani, 22.junija 2011


Tloris kleti 001
Garažna hiša pod Kongresnim trgom - tloris kleti 001tloris kleti 003
Garažna hiša pod Kongresnim trgom - tloris kleti 003

prerez 001
Garažna hiša pod Kongresnim trgom - prerez 001

prerez 002
Garažna hiša pod Kongresnim trgom - prerez 002

prerez 003
Garažna hiša pod Kongresnim trgom - prerez 003

pogled 001
Garažna hiša pod Kongresnim trgom - pogled 001

pogled 002

Garažna hiša pod Kongresnim trgom - pogled 002

‹–