1. Firma družbe:   IZTR Inženiring in projektiranje d.o.o., Ljubljana
skrajšano:   IZTR d.o.o.
2. Dejavnost:   Inženiring in projektiranje
3. Šifra dejavnosti:   74202, 74203, 74204
4. Sedež družbe:   Tacenska cesta 14, Ljubljana
5. Matična št.:   5066107
6. Ident.št.za DDV:   SI 50687999
7. Osnovni kapital:   51.540 EUR
8. Št.vpisa v register:   200116747
9. Poslovne enote:   /
10.Datum ustanovitve:   14.10.1974
12.Solastništvo v drugih družbah:   AP Planiranje v letalstvu d.o.o., Ljubljana – 50%
13.Finančne intitucije:   Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
‹–